Skip to main content

Juridische mededeling

Laatste bijwerking: 1 juli 2016

Welkom op de website van Zaffranax (de 'Website').

De Website wordt beheerd door Perrigo Pharma International Designated Activity Company ('Perrigo', 'wij' of 'ons').

Instemming met & wijzigingen aan de Juridische mededeling

Door de Website te raadplegen en te gebruiken, bevestigt u dat u deze Juridische mededeling hebt gelezen en ermee instemt. De Website, de inhoud ervan en deze Juridische mededeling kunnen af en toe worden geüpdatet of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Door de Website te raadplegen en te gebruiken na een dergelijke update of wijziging, bent u gebonden door deze updates en/of wijzigingen. Wij vragen u dan ook om deze Juridische mededeling regelmatig te herlezen.

Beschikbaarheid van de Website

Deze Website is ontwikkeld in overeenstemming met de wetten en reglementeringen van de Europese Unie en is uitsluitend bestemd voor gebruik door inwoners van de Europese Unie. Toegang tot de Website is mogelijk niet wettig voor bepaalde personen of in bepaalde landen buiten de Europese Unie. Als u deze Website bezoekt vanuit een land buiten de Europese Unie, doet u dat op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Geen medisch advies

Deze Website en de inhoud op deze Website worden weergegeven in algemene vorm en uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden. De Website en de inhoud ervan zijn niet bestemd noch aanbevolen als een vervanging voor professioneel medisch advies. Niets op deze Website is bestemd om te worden gebruikt of mag worden gebruikt voor medische diagnose of behandeling. Win altijd advies in bij uw arts of een andere erkende zorgverlener met betrekking tot eventuele medische aandoeningen of behandelingen. Negeer nooit doktersadvies en wacht niet om advies te vragen omwille van iets dat u op deze Website hebt gelezen.

Product- en/of diensteninformatie

De informatie die wordt verstrekt op de Website kan verschillen van land tot land en mogelijk zijn niet alle producten en/of diensten in elk land beschikbaar. De verwijzing naar een product of dienst impliceert niet dat dit product of deze dienst beschikbaar is of zal zijn in uw land. De producten en diensten waarnaar op deze Website wordt verwezen, kunnen onderworpen zijn aan verschillende regelgevende vereisten afhankelijk van het land. Niets op deze Website mag worden beschouwd als promotie of reclame voor een product of dienst dat/die in het betreffende land niet is toegestaan.

Copyright en gebruik van informatie

De Website en de inhoud ervan zijn eigendom van of worden gecontroleerd door Perrigo en zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag informatie, inclusief teksten, beelden, audio en video van de Website raadplegen en downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, maar wijziging of reproductie van de Website en de inhoud ervan is niet toegestaan. U mag de Website of inhoud ervan niet verspreiden, wijzigen, doorgeven, hergebruiken of reposten. Perrigo garandeert niet dat uw gebruik van de informatie die in de Website is opgenomen de rechten van derden niet zal schenden. Behalve de beperkte toestemming voor gebruik zoals in deze alinea vermeld, wordt geen enkele vergunning of ander recht op de Website of de inhoud ervan aan u verleend.

Handelsmerken

De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en het handelsimago op deze Website zijn beschermd door nationale en internationale wetten. Er mag geen gebruik van worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk. Er wordt geen licentie of recht op deze handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en handelsimago verleend aan u zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

Uitsluiting van garanties

Perrigo levert aanvaardbare inspanningen om de Website en de inhoud ervan accuraat en actueel te houden. We dragen echter geen verantwoordelijkheid en bieden geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of de volledigheid van de Website en de inhoud ervan.

DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN 'ALS DUSDANIG' AANGEBODEN. PERRIGO BIEDT GEEN GARANTIES OVER DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, TOEGANKELIJKHEID, NIET-SCHENDING OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. CHEFARO BEVESTIGT OF GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CODES DIE MOGELIJK UW COMPUTER KUNNEN BESMETTEN OF BESCHADIGEN. NOCH PERRIGO, NOCH EEN ANDER BEDRIJF VAN DE PERRIGO PHARMA GROUP OF EEN ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET OPSTELLEN OF BEHEREN VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN, KUNNEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE DIRECTE OF ACCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, INDIRECTE OF BESTRAFFENDE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN, ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN, VERTROUWEN OP OF ELKE FOUT OF VERZUIM IN DE WEBSITE EN/OF DE INHOUD ERVAN.

Omdat sommige rechtsgebieden de uitsluiting en/of beperking van bepaalde garanties of aansprakelijkheden niet toestaan, zijn deze uitsluitingen en/of beperkingen mogelijk niet van toepassing op u.

Toepasselijke wetgeving & bevoegde rechtbank

Elke vordering met betrekking tot deze Website en de inhoud ervan wordt beheerd door de wetgeving van Ierland. Door gebruik te maken van deze Website stemt u in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Ierse rechtbanken.

Links naar andere websites

Deze Website kan verwijzingen of links bevatten naar andere websites die niet door Perrigo worden gecontroleerd en waarop deze Juridische mededeling niet van toepassing is. Deze verwijzingen en/of links zijn uitsluitend opgenomen voor uw gemak en Perrigo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsels die voortvloeien uit deze andere websites of de verwijzingen of links daarnaar. Weet dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw bezoek aan dergelijke andere websites.

Links naar de Website

Noch het gebruik van frame links, deep links, spiegelingen of overbrenging van de Website of de inhoud ervan, noch het aanhalen of gebruik (van een gedeelte) van de Website of de inhoud ervan in de website van een derde is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Perrigo. Als u een link naar onze Website wilt plaatsen, neem dan contact met ons op, op het hieronder vermelde adres.

Privacybeleid

Het gebruik van deze Website is ook onderworpen aan ons Privacybeleid.

Contact

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze Juridische
mededeling.
Perrigo Pharma International D.A.C.
Treasury Building, Lower Grand Canal Street
Dublin 2
IERLAND